สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
3 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
4 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
5 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
6 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
7 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
8 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2017. All Rights Reserved.