สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก


ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
เจ้าหน้าที่/บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
2 serial
 วารสาร
เจ้าหน้าที่/บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
เจ้าหน้าที่/บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
4 Fic
 นวนิยาย
เจ้าหน้าที่/บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
5 bk
 หนังสือ
เจ้าหน้าที่/บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
6 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
เจ้าหน้าที่/บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.