สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บุคลากร สำนักวิทยบริการ

                                            

                                                                 

                                                    
                                            นางบุญรักษา  เม็งเกตุ

                                             ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
                                                     มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

                                                        

                                                นางสาวจันทร์จุรัส   เอี่ยมสนิท                                                      
                                                     
                                                      เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  
                


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.