สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ข้อปฏิบัติและระเบียบการใช้บริการสำนักวิทยบริการ

                  เพื่อให้การใช้บริการของสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยพิษณุโลกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม วิทยาลัยพิษณุโลกจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยพิษณุโลก

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  สภาวิทยาลัยพิษณุโลกในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2552 จึงมีมติออกระเบียบวิทยาลัยพิษณุโลกว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2553

                   ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วยระเบียบการใช้ บริการสำนักวิทยบริการ พ.. 2548” แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2551

                   ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป

                   ข้อ 3  ให้อธิการบดีวิทยาลัยพิษณุโลกรักษาการตามระเบียบนี้

                   ข้อ  4   ในระเบียบนี้

                                “ห้องสมุดหมายถึง สำนักวิทยบริการวิทยาลัยพิษณุโลก

                                “อาจารย์หมายถึง อาจารย์ประจำ   ที่ทำหน้าที่สอนหรือให้บริการทางวิชาการใน

วิทยาลัยพิษณุโลก

                                “เจ้าหน้าที่หมายถึง พนักงานประจำที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอนในวิทยาลัยพิษณุโลก

                                “นักศึกษาหมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ตามที่   ปรากฎในบัตรประจำตัวนักศึกษา

                                “วัสดุห้องสมุดหมายถึง วัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ที่   สำนักวิทยบริการจัดไว้ให้บริการ

                   ข้อ  4 กำหนดเวลาทำการ

4.1       เวลาทำการสำนักวิทยบริการโดยปกติถือตามเวลาทำการวิทยาลัยพิษณุโลก ตั้งแต่     วันจันทร์  ถึงวันอาทิตย์   เวลา  08.00 . – 16.30 หรือตามที่วิทยาลัยกำหนด

4.2                               สำนักวิทยบริการอาจจะร่นหรือขยายวัน ขยายเวลาและกำหนดวันงดใช้        สำนักวิทยการได้ตามความจำเป็นโดยการประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือมีสาเหตุสุดวิสัยสามารถปิดสำนักวิทยบริการได้ทันที

                   ข้อ  5 การสมัครเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการ

5.1              การทำบัตรสมาชิกสำนักวิทยบริการ

5.1.1             อาจารย์ประจำ  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้างของวิทยาลัย ให้นำบัตรประจำตัว และหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชามาแสดง

5.1.2   นักศึกษา แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา มาพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ในภาคการศึกษาปัจจุบัน มาแสดง และรูปถ่าย ขนาด 1-1/2 นิ้ว หน้าตรง    ไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป เพื่อขอทำบัตรสมาชิกสำนักวิทยบริการ

                                          5.1.3 บัตรสมาชิกสำนักวิทยบริการเป็นเอกสิทธิ์ที่ใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้นและผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรสมาชิกด้วย เพื่อแสดงว่าสมาชิกของสำนักวิทยบริการ  ยินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการ

                                5.2  การต่ออายุบัตรสมาชิก  

5.2.1                   ในกรณีบัตรสมาชิกหาย แต่ยังไม่หมดสมาชิกภาพให้แจ้งต่อแผนกบริการยืม- คืนเพื่อขอมีบัตรใหม่โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 5 บาท/ ครั้ง

5.2.2         สมาชิกที่ย้ายสาขาวิชา ให้แจ้งต่อแผนกบริการยืม-คืน เพื่อแก้ไขทะเบียนสมาชิกให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน

5.2.3         บัตรสมาชิกสำหรับอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างมีอายุ 1 ปีการศึกษา  เมื่อหมดอายุจะต้องนำบัตรสมาชิกต่ออายุ  พร้อมแสดงบัตรประจำตัวบุคลากร

5.2.4         บัตรสมาชิกสำหรับนักศึกษา และลูกจ้างมีอายุ  ปีการศึกษา  และจะต้องต่ออายุทุกปีการศึกษา  โดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นๆ และบัตรประจำตัวนักศึกษา

                   ข้อ  ผู้มีสิทธิ์ใช้สำนักวิทยบริการ

6.1      อาจารย์ของวิทยาลัย

6.2      อาจารย์พิเศษของวิทยาลัย

6.3      เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของวิทยาลัย

6.4      นักศึกษาของวิทยาลัย

6.5      บุคคลภายนอก  ได้แก่ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพิษณุโลก  และบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

                   ข้อ  ผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารนิเทศ

7.1      ผู้มีสิทธิ์ตามข้อ 5.1 ถึง  ข้อ 5.3

7.2      นักศึกษาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นๆ

7.3      สมาชิกสมทบ

7.4      บุคคลอื่นที่ผู้บริหารสำนักวิทยบริการอนุญาต

                   ข้อ  ทรัพยากรสารนิเทศของสำนักวิทยบริการ  แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ

                                8.1  ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้ยืมออกนอกสำนักวิทยบริการได้  ได้แก่

8.1.1  หนังสือตำรา  สารคดีทั่วไป

8.1.2  หนังสือบันเทิงคดี  นวนิยายและเรื่องสั้น

8.1.3  หนังสือสำรอง

8.1.4  วารสารเล่มปลีกฉบับล่วงเวลา

                                   8.1.5  โสตทัศนวัสดุ

                                       8.1.6   ทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการให้ยืม

                                ข้อ  8.2  ทรัพยากรสารนิเทศที่ห้ามยืมออกนอกสำนักวิทยบริการ

8.2.1   หนังสืออ้างอิง

8.2.2  สิ่งตีพิมพ์ต่อเนื่อง

8.2.3   แผ่น  CD-ROM

          8.2.4  สไลด์  ฟิล์มสตริป  รูปภาพ แผ่นภาพโปร่งใส เทปตลับ  วีดิทัศน์

                                  8.2.5  สารนิเทศในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         8.2.6  ทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการห้ามยืม

                   ข้อ  สิทธิและกำหนดการยืมวัสดุตีพิมพ์

                                9.1  อาจารย์

9.1.1  หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น  ยืมได้รวม 7 เล่มต่อครั้ง  เป็นเวลา 1 เดือน

9.1.2  หนังสือสำรองยืมได้ 1 เล่มเป็นเวลา 7 วัน

9.1.3  วารสารเล่มปลีกฉบับล่วงเวลา ยืมได้  เล่ม เป็นเวลา  3 วัน

                                9.2  นักศึกษา

9.2.1  หนังสือทั่วไป  นวนิยาย  เรื่องสั้น   ยืมได้รวม 3 เล่มต่อครั้ง เป็นเวลา 7 วัน

9.2.2  หนังสือสำรอง ยืมได้ 1 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน          

9.2.3  วารสารฉบับปลีกฉบับล่วงเวลา ยืมได้ 3 เล่ม เป็นเวลา 3 วัน

                                9.3  เจ้าหน้าที่

                                         ยืมได้ตามความในข้อ 9.1

9.4      บุคลภายนอกมีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ เมื่อได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

9.5      หนังสือสำรอง ได้แก่  ตำราเรียน  แบบเรียน และโครงงานวิจัยฯ  เป็นต้น

9.6      สื่อการสอนของวิทยาลัย และสารนิเทศอื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการ   ให้ยืมให้เป็นไปตามความเหมาะสม และหลักเกณฑ์ที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบกำหนด

9.7      สำนักวิทยบริการ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการให้  ยืม- คืน ก่อนกำหนดในกรณีที่มีความจำเป็น

 

                   ข้อ  10  การยืม  การจอง และการคืน  ทรัพยากรสารนิเทศให้ปฏิบัติดังนี้

10.1   การยืมหนังสือ

10.1.1     ผู้ยืมจะต้องมายืมหนังสือด้วยตนเอง  และจะต้องนำบัตรมาด้วยทุกครั้ง

10.1.2             ผู้ยืมหนังสือต้องแสดงบัตรประจำตัวพร้อมหนังสือ  และวัสดุอื่นที่จะยืมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประทับวันกำหนดส่ง

10.1.3            การยืมหนังสือสามารถยืมติดต่อได้อีกเมื่อไม่มีผู้จองไว้ และการยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน  ครั้ง

                                10.2      การจองหนังสือ

                                             หนังสือเล่มใดที่ต้องการใช้  แต่มีผู้ยืมออกไปแล้ว  ให้แจ้งความจำนงขอจองได้ที่ เจ้าหน้าที่ ยืม-คืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดเวลาเพื่อให้มารับหนังสือจองตามวันที่ ที่ได้ระบุและต้องไม่เกิน  2 วัน  นับจากวันที่ระบุให้มารับ  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะให้ผู้จองคนต่อไป    ยกเว้นในกรณีที่ผู้ยืมไปส่งก่อนส่งคืนล่าช้ากว่ากำหนด

                                10.3       การคืนหนังสือ

                                               ผู้ยืมหนังสือพร้อมบัตรประจำตัวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับคืน

                   ข้อ  11  สิทธิและกำหนดการยืมวัสดุไม่ตีพิมพ์                                                                        

11.1                        เทปวีดีทัศน์และเทปคลาสเซ็ท ยืมได้ไม่เกิน 2 ม้วนเป็นเวลา 7 วัน

11.2                        ซีดีรอม ยืมได้ไม่เกิน แผ่น เป็นเวลา 7 วัน

11.3                        สิทธิในการยืมวัสดุไม่ตีพิมพ์ตามข้อ 11.1, 11.2  ต่อครั้ง รวมกันไม่เกิน 3 ชิ้น

                   ข้อ  12  ค่าปรับวัสดุเกินกำหนด

12.1                        หนังสือทั่วไปและวัสดุไม่ตีพิมพ์ ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม/ชิ้น

12.2                        การนับจำนวนที่ต้องชำระค่าปรับ ไม่นับรวมวันหยุด

                   ข้อ  13  การยืมและนำวัสดุออกจาก สำนักวิทยบริการ

13.1                    ผู้ยืมต้องแสดงบัตรสมาชิกแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ยืมและคืนวัสดุสำนักวิทยบริการ  ห้ามนำบัตรของผู้อื่นมายืมโดยเด็ดขาด

13.2                       วัสดุสำนักวิทยบริการ ทุกชนิดไม่อนุญาตให้ยืมติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยบุคคล  

              เดียวกัน

13.3                       ก่อนนำวัสดุสำนักวิทยบริการ ทุกชนิดออกนอกสำนักวิทยบริการ ต้องแสดงหลัก

              ฐานการ ยืมทุกครั้ง

                   ข้อ  14  ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้สำนักวิทยบริการ

                                   ให้ผู้ใช้สำนักวิทยบริการปฏิบัติดังนี้

                                14.1     ในกรณีที่ผู้เข้าใช้สำนักวิทยบริการมิใช่เป็นอาจารย์ นักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ต้องแสดงบัตรทุกครั้งที่เข้าใช้สำนักวิทยบริการ  บัตรที่ใช้แสดงอาจเป็นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่แสดงถึงตัวบุคคลนั้น

14.2                        ใช้ระเบียบอย่างเคร่งครัด และควรเข้าคิวตามลำดับ

14.3                        นำสิ่งของที่นำติดตัวมา เช่น กระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้ม ฯลฯ ไว้ที่ชั้นฝากสิ่งของ                

                                         (ยกเว้นของมีค่ามาก เช่น เงิน ทอง ให้นำติดตัวเข้ามาในสำนักวิทยบริการได้)                     

14.4                        ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจทุกอย่างก่อนนำออกนอกสำนักวิทยบริการ

14.5                        ลุกออกจากที่ควรสอดเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะทุกครั้งเพื่อความเป็นระเบียบ

14.6                        ห้ามสูบบุหรี่ หรือนำอาหาร ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานใน     

              สำนักวิทยบริการ

14.7                        ควรเงียบและสำรวมเมื่ออยู่ในสำนักวิทยบริการ

14.8                        แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรม

14.9                        ควรระมัดระวังในการใช้วัสดุทุกชนิดที่ยืมไปจากสำนักวิทยบริการอย่าให้ชำรุด

                เสียหาย

ข้อ  15  บทลงโทษต่าง ๆ

                                สำหรับผู้ทำวัสดุสำนักวิทยบริการสูญหายหรือชำรุด

                                15.1  ผู้มีสิทธิยืมต้องรับผิดชอบหาวัสดุเรื่องเดียวกันมาทดแทน พร้อมกับชำระค่าบริการจัดเตรียมการให้ยืม เล่ม/ชิ้นละ 50 บาท

                                15.2  ในกรณีที่ไม่สามารถหาวัสดุเรื่องเดียวกันมาทดแทนได้ให้คิดเป็นเงินโดยคิดเท่าราคาปัจจุบันของหนังสือ พร้อมกับชำระค่าบริการจัดเตรียมการให้ยืม เล่ม/ชิ้นละ 50 บาท และในกรณีที่ไม่สามารถทราบราคาปัจจุบันได้  ให้สำนักวิทยบริการกำหนดราคาตามความเหมาะสม

                                15.3  วัสดุของสำนักวิทยบริการที่เคยแจ้งหายไว้  แม้ว่าผู้ยืมจะชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ตาม ก็ยังถือเป็นสมบัติของสำนักวิทยบริการ

                                15.4  ถ้าผู้มีสิทธิยืม ค้างส่งวัสดุสำนักวิทยบริการ และค้างค่าเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์    การยืม ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจะถูกระงับผลการศึกษา จนกว่าจะส่งคืนวัสดุและชำระค่าเกินกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                                15.5  ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา ประมาณ 1 สัปดาห์ และระหว่างสอบทุกภาคเรียนการศึกษา วัสดุสำนักวิทยบริการทุกชิ้นของสำนักวิทยบริการ จะถูกเรียกคืนมาเป็นวัสดุสำรองทั้งหมด และสำนักวิทยบริการ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

                                15.6  ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ  ต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักวิทยบริการ  หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศของสำนักวิทยบริการ ให้ผู้อำนวยการ หรือบรรณารักษ์มีอำนาจจะพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

15.6.1            ว่ากล่าวตักเตือน

15.6.2            ให้ออกนอกบริเวณสำนักวิทยบริการ

15.6.3      ตัดสิทธิ์การใช้สำนักวิทยบริการ

15.6.4      เสนอวิทยาลัยพิจารณาโทษตามลักษณะความผิด

15.7    ผู้ใด ตัดหรือนำวัสดุออกนอกสำนักวิทยบริการ โดยมิได้ยืมจะมีความผิดทางอาญาอาจถูกพักการเรียนหรือไล่ออกจากวิทยาลัย


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.