สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สิทธิในการยืม-คืน หนังสือ

สิทธิและกำหนดการยืมวัสดุตีพิมพ์

                                  อาจารย์

หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น  ยืมได้รวม 7 เล่มต่อครั้ง  เป็นเวลา 1 เดือน

หนังสือสำรองยืมได้ 1 เล่มเป็นเวลา 7 วัน

วารสารเล่มปลีกฉบับล่วงเวลา ยืมได้  เล่ม เป็นเวลา  3 วัน

                                นักศึกษา

หนังสือทั่วไป  นวนิยาย  เรื่องสั้น   ยืมได้รวม 3 เล่มต่อครั้ง เป็นเวลา 7 วัน

หนังสือสำรอง ยืมได้ 1 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน          

วารสารฉบับปลีกฉบับล่วงเวลา ยืมได้ 3 เล่ม เป็นเวลา 3 วัน

                               3  เจ้าหน้าที่

                                         ยืมได้ตามความในข้อ 9.1

4      บุคลภายนอกมีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ เมื่อได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

5      หนังสือสำรอง ได้แก่  ตำราเรียน  แบบเรียน และโครงงานวิจัยฯ  เป็นต้น

9.6      สื่อการสอนของวิทยาลัย และสารนิเทศอื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการ   ให้ยืมให้เป็นไปตามความเหมาะสม และหลักเกณฑ์ที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบกำหนด

7      สำนักวิทยบริการ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการให้  ยืม- คืน ก่อนกำหนดในกรณีที่มีความจำเป็น

 

  การยืม  การจอง และการคืน  ทรัพยากรสารนิเทศให้ปฏิบัติดังนี้

1   การยืมหนังสือ

1.1     ผู้ยืมจะต้องมายืมหนังสือด้วยตนเอง  และจะต้องนำบัตรมาด้วยทุกครั้ง

1.2 ผู้ยืมหนังสือต้องแสดงบัตรประจำตัวพร้อมหนังสือ  และวัสดุอื่นที่จะยืมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประทับวันกำหนดส่ง

1.3      การยืมหนังสือสามารถยืมติดต่อได้อีกเมื่อไม่มีผู้จองไว้ และการยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน  ครั้ง

                                2      การจองหนังสือ

                                             หนังสือเล่มใดที่ต้องการใช้  แต่มีผู้ยืมออกไปแล้ว  ให้แจ้งความจำนงขอจองได้ที่ เจ้าหน้าที่ ยืม-คืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดเวลาเพื่อให้มารับหนังสือจองตามวันที่ ที่ได้ระบุและต้องไม่เกิน  2 วัน  นับจากวันที่ระบุให้มารับ  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะให้ผู้จองคนต่อไป    ยกเว้นในกรณีที่ผู้ยืมไปส่งก่อนส่งคืนล่าช้ากว่ากำหนด

                               3       การคืนหนังสือ

                                               ผู้ยืมหนังสือพร้อมบัตรประจำตัวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับคืน

สิทธิและกำหนดการยืมวัสดุไม่ตีพิมพ์                                                                        

1  เทปวีดีทัศน์และเทปคลาสเซ็ท ยืมได้ไม่เกิน 2 ม้วนเป็นเวลา 7 วัน

2  ซีดีรอม ยืมได้ไม่เกิน แผ่น เป็นเวลา 7 วัน

3  สิทธิในการยืมวัสดุไม่ตีพิมพ์ตามข้อ 11.1, 11.2  ต่อครั้ง รวมกันไม่เกิน 3 ชิ้น

ค่าปรับวัสดุเกินกำหนด

1  หนังสือทั่วไปและวัสดุไม่ตีพิมพ์ ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม/ชิ้น

2   การนับจำนวนที่ต้องชำระค่าปรับ ไม่นับรวมวันหยุด

การยืมและนำวัสดุออกจาก สำนักวิทยบริการ

1  ผู้ยืมต้องแสดงบัตรสมาชิกแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ยืมและคืนวัสดุสำนักวิทยบริการ  ห้ามนำบัตรของผู้อื่นมายืมโดยเด็ดขาด

2   วัสดุสำนักวิทยบริการ ทุกชนิดไม่อนุญาตให้ยืมติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยบุคคล  

              เดียวกัน

3   ก่อนนำวัสดุสำนักวิทยบริการ ทุกชนิดออกนอกสำนักวิทยบริการ ต้องแสดงหลัก

              ฐานการ ยืมทุกครั้ง


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.