สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

มรรยาทในการใช้บริการสำนักวิทยบริการ
เนื่องจากสำนักวิทยบริการ เป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมาก จำเป็นจะต้องคำนึงถึงมรรยาทในการใช้บริการสำนักวิทยบริการ ดังต่อไปนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

๒. ไม่ควรนำกระเป๋าหนังสือ ถุงย่าม เข้าไปในสำนักวิทยบริการ ยกเว้นกระเป๋าสตางค์

และฝากสิ่งของอื่นๆ ไว้ที่ที่ฝากซึ่งทางสำนักวิทยบริการจัดไว้ให้

๓. ไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้อื่น

๔. ไม่นำอาหาร ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่มเข้าไปในสำนักวิทยบริการ

๕. หยิบหนังสือหรือเอกสารด้วยความระมัดระวัง และอย่ารื้อค้นให้กระจุยกระจาย

๖. ไม่ขีดเขียน ฉีก หรือตัดหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ

๗. เมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักวิทยบริการนั้นๆ

๘. ไม้ควรนำหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวารสารมาไว้อ่านครั้งละหลายฉบับ

เพื่อผู้อื่นจะได้มีโอกาสใช้บ้าง

๙. เมื่อลุกจากที่นั่งแล้วควรเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อย

๑๐. ยืมหนังสือก่อนนำออกจากสำนักวิทยบริการ และส่งคืนตามวันที่กำหนด

ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.