สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  มหาวิทยาลัยพิษณุุโลก  ติดต่อสำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด) 055-303411 ต่อ 112


หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

101

สำนักอธิการบดี

102

สำนักทะเบียนและวัดผล

103

 

104

 

105

บัณฑิตวิทยาลัย

106

สาขาคอมพิวเตอร์

107

ผศ.ดร.อำนวยพร  สนทรสมัย

108

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109

คณะศิลปศาสตร์

110

คณะสาธารณสุขศาสตร์

111

ศูนย์สารสนเทศ(เว็บไซด์, อุปกรณ์การเรียนการสอน)

112

สำนักวิทยบริการ

113

อธิการบดีวิทยาลัยพิษณุโลก

114

FAX(แฟกซ์)

115

คณะบริหารธุรกิจ

116

ห้องเซิฟเวอร์

117

สำนักกิจการนักศึกษา

118

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

119

สำนักวิชาการ

120

คณะบัญชี

121

 

122

หน้าห้องอุปนายก

123

สาขาการจัดการ/สำนักงานประกันคุณภาพ

124

 

125

คณะนิติศาสตร์

126

งานพัสดุ

127

 

128

 

129

 

130

การเงิน

131

 ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.