สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติการก่อตั้งสำนักวิทยบริการ

       สำนักหอสมุด วิทยาลัยพิษณุโลกจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2547 โดยวิทยาลัยพิษณุโลก และได้ดำเนินงานตามกรอบแผนงานและนโยบายของสถาบัน

                ปีการศึกษา  2548  สำนักหอสมุด ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูล  เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดทำโปรแกรมห้องสมุดระบบบาร์โค้ด  ด้วยการยืม คืน ด้วย        ระบบบาร์โค้ดและเชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลไปยังสถาบันต่างๆ

                ปีการศึกษา  2549  -2550  ได้พัฒนาและพร้อมที่จะเข้าไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิตอล ด้วยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายห้องสมุดในส่วนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างและระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ  เพื่อความเป็นสากลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มรูปแบบ

                ปีการศึกษา  2551  สำนักหอสมุด  ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสำนักวิทยบริการ  เพื่อรองรับและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในอนาคต

สถานที่ตั้ง

  สำนักวิทยบริการ  ชั้น  อาคาร วิทยาลัยพิษณุโลก   693  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก

                ปีการศึกษา 2553 สำนักวิทยบริการ ได้เพิ่มสถานที่ใหม่เพื่อรับรองและเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

                    สถานที่ตั้งใหม่

             สำนักวิทยบริการ ชั้น อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยี สาธารณสุข 
 93  หมู่ที่ ตำบลสมอแข   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.