สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพบุคคล  สำหรับผู้ใฝ่รู้  รักอ่าน  เพื่อพัฒนาสถาบันและชุมชน

ปณิธาน

เติมความรู้  สู่ค้นคว้า  มุ่งพัฒนา  ไร้พรหมแดน

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยพิษณุโลกมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝั่งผู้ใช้ให้เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้  รักการอ่านและพัฒนาตนให้ทันต่อการใช้เทคโนโลยี  เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  ส่งผลให้ผู้ใช้มีคุณภาพโดยมีทั้งความรู้และคุณธรรมนำไปดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

                      สำนักวิทยบริการมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเกิดนิสัยการรักการอ่าน  โดยมุ่งจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพและจัดบริการด้านเทคโนโลยีสารนิเทศให้ทันสมัยที่มีประสิทธิภาพ

ภารกิจ

            1.   จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน

  2.   ประสานงานเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดเก็บและแยกประเภทหมวดหมู่

  3.   จัดทำเครื่องช่วยพัฒนาหนังสือ  อำนวยความสามารถแก่ผู้ใช้

            4.   ให้บริการวัสดุสิ่งพิมพ์  ด้านความรู้และข้อมูล

  5.   ให้บริการทางวิชาการเพื่อค้นคว้า  ในห้องสมุด

  6.   เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องสมุด

  7.   จัดทำทะเบียนหนังสือ  และจัดวัสดุสื่อการเรียนการสอนไว้ในห้องสมุด

  8.  ทำแผนงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือ  วัสดุที่เกี่ยวข้องและซ่อมแซม     หนังสือ วัสดุที่ชำรุดในห้องสมุด

  9.   ปรับปรุง  พัฒนาตกแต่งห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่ประทับใจ

วัตถุประสงค์

                      1.  เพื่อการศึกษา

                      2.  เพื่อความรู้

                      3.  เพื่อการค้นคว้าวิจัย


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.