สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

หน้าที่และภาระงานของบุคลากร

 

                  สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยพิษณุโลก   ปีการศึกษา  2554 

›           
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 รับผิดชอบโดย     นางบุญรักษา  เม็งเกตุ

ภาระงาน    คือ
1.  งานบริหาร
2.  ติดต่อประสานกับผู้บังคับบัญชา
3.  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
4.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
5.  จัดทำโครงการประจำปีการศึกษา
6.  นโยบายและระเบียบในการเลือกซื้อทรัพยากรสารนิเทศ
7.  นโยบายการจัดหมู่ และระบบในการสืบค้น
8.  นโยบายในการบริหารบุคลากรของสำนักวิทยบริการ
9.  มาตรฐานการบริการแก่ผู้เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการ
10.  มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการ
11.  นโยบายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.  จัดทำแผนประมาณการงบประมาณประจำปีของสำนักวิทยบริการ
13.  จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานประจำปี
14.  งานเทคนิคทรัพยากรสารนิเทศสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ/ตำรา
15.  การวิเคราะห์ระบบการจัดหมู่หนังสือ
16.  การจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศให้บริการ
17.  บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
18.  การจัดเก็บสถิติต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ
19.  กำหนดนโยบายการให้บริการ ยืม คืน
20.  บริการสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ/ตำรา
21.  บริการสิ่งพิมพ์ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง/วารสาร ฉบับล่วงเวลา
22.  บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศของสำนักวิทยบริการให้บริการสืบค้น  Internet
23.  บริการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล CD-ROM
24.  บริการทำบัตรสมาชิกสำนักวิทยบริการแก่อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญา                     โท
25.  จัดทำสถิติการให้บริการ ยืม คืน  และรายงาน
26.  สรุปงานประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการ 

›        งานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ         นางสาวจันทร์จุรัส   เอี่ยมสนิท

                ภาระงาน   คือ

1.จัดทำเอกสารรายงานการประชุมในวาระต่าง ๆ

                        2.จัดทำเอกสารหนังสือขอบคุณไปยังหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่าง ๆ

3.จัดทำทะเบียนหนังสือ เข้า ออก ของสำนักวิทยบริการ

4.ประสานงาน แผนงานภายในสถาบัน และนอกสถาบัน

5.งานประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน และภายนอกสำนักวิทยบริการ

6.ดูแลรับผิดชอบด้านการเงินของสำนักวิทยบริการ

›     ฝ่ายงานคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

 ผู้รับผิดชอบ         นางสาวจันทร์จุรัส   เอี่ยมสนิท

                ภาระงาน   คือ

1. สำรวจและตรวจสอบทรัพยากรสารนิเทศตามที่สาขาวิชาเสนอให้จัดซื้อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

2. งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

-    สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ / ตำรา  และวารสาร/ สิ่งพิมพ์ต่างๆ

-    สื่อสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์              

3. สำรวจรายชื่อวารสารที่จัดทำโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4. สำรวจอายุสมาชิกภาพของวารสาร/ สิ่งพิมพ์

                        5. พิจารณาการสั่งซื้อ และการบอกรับเป็นสมาชิกสารนิเทศประเภทหนังสือ / ตำรา และทรัพยากร                                 สารนิเทศประเภทวารสาร/ สิ่งพิมพ์

6. สำรวจ/ ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดหนังสือ/ วารสาร

7. พิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารนิเทศให้เพียงพอ และเหมาะสมกับสถาบัน

8. จัดทำนโยบายในการสั่งซื้อ/ บอกรับ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

9. จัดทำหนังสือขอรับบริจาค  การสมัครเป็นสมาชิก  การแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน

›   งานจัดหมู่หนังสือ  และงานทะเบียน

 ผู้รับผิดชอบ          นางสาวจันทร์จุรัส      เอี่ยมสนิท    (ส่วนวิทยาลัยนอก)

                ภาระงาน  คือ

1. งานเทคนิคทรัพยากรสารนิเทศสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ/ตำรา และวารสาร/สิ่งพิมพ์

2. การวิเคราะห์ระบบการจัดหมู่หนังสือ และวารสาร

3. การจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศให้บริการ

4. บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

5. การจัดเก็บสถิติต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ

›  งานบริการ

 ผู้รับผิดชอบ       นางสาวจันทร์จุรัส   เอี่ยมสนิท       

                                             นายชวลิต  สุขคล้าย   (ส่วนมหาวิทยาลัยนอก)

                                             นายบุญส่ง  อินกัน

                ภาระงาน   คือ

  1. กำหนดนโยบายการให้บริการ ยืม คืน

              2. บริการสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ/ตำรา

              3. บริการสิ่งพิมพ์ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง/วารสาร ฉบับล่วงเวลา

              4. บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศของสำนักวิทยบริการ

        5. ให้บริการสืบค้น  Internet

        6. บริการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล CD-ROM

        7. แนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ

        8. บริการจัดนิทรรศการและประกาศต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ

        9. บริการสารนิเทศอ้างอิง

   10. บริการทำบัตรสมาชิกสำนักวิทยบริการแก่อาจารย์ และนักศึกษาระดับ

         ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

   11. จัดทำสถิติการให้บริการ ยืม คืน  และรายงาน

›  งานบริการตอบคำถามและค้นคว้า

 ผู้รับผิดชอบ             นางบุญรักษา  เม็งเกตุ

                                    นายชวลิต  สุขคล้าย        (ส่วนวิทยาลัยนอก)       

                ภาระงาน    คือ

1. ให้บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้ากับผู้เข้าใช้สำนักวิทยบริการ

2. จัดทำคู่มือการบริการตอบคำถาม

3. นโยบายในการบริการตอบคำถาม  พร้อมจัดทำบันทึกสถิติการใช้บริการ 

›  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้รับผิดชอบ       นายบุญส่ง  อินกัน

                ภาระงาน    คือ

1. จัดหาอุปกรณ์ที่เป็นสื่อแห่งการติดต่อข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบเครือข่าย

2. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์

3. ดูแลเมื่อขัดข้อง

4. แนะนำการใช้

5. ปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา
งานวิจัยและพัฒนา

  ผู้รับผิดชอบ       นางบุญรักษา  เม็งเกตุ

                ภาระงาน    คือ

1. ศึกษาข้อมูลสาเหตุแห่งปัญหา

2. รวบรวมข้อมูล

3. วิเคราะห์ปัญหา

4. สรุปสาเหตุแห่งปัญหา

5. เสนอปัญหาเพื่อทำจัดทำเค้าโครงวิจัย

6. ทำการศึกษา

7. วิจัยเพื่อพัฒนา

8. สรุปผล

9. รายงานเสนอผู้บริหาร


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.